Så här funkar det

DokApp förverkligar tanken på Total Quality inom välfärdssektorn, dvs att verksamheter som erbjuder välfärdstjänster ser kvalitet utifrån vad kunden, servicemottagaren, anser vara kvalitet snarare än vad verksamheten självt anser. Total Quality skapar engagemang från gräsrotsnivå eftersom tydligheten i arbetsuppgifter och vad den enskilde vill ha utfört gör det enkelt att förstå sitt uppdrag. Vi ser Total Quality som en del av ett företags totala kvalitetsarbete.

Vår tjänst är ett kraftfullt verktyg som samtidigt är mycket enkelt att använda. Tjänsten är en app som går från kund till kvalitetsledningssystem genom kundspecifik och enkel dokumentation som utförs av servicepersonalen.

Enligt 6 § LSS ska varje anordnare av personlig assistans systematiskt och fortlöpande utveckla kvaliteten i verksamheten. För att få tillstånd krävs att anordnaren har ett utarbetat kvalitetsledningssystem som IVO sedan tillser att det används vid en eventuell tillsyn.

Grunden för DokApp är att anordnaren skapar ett kvalitetsledningssystem. I grundinställningarna finns ett antal färdiga processer som sköts genom appen. I appen kan du som anordnare sedan knyta avvikelsehantering och kontaktväger till de olika processerna och på så sätt få input från de anställda över hur väl verksamheten fungerar. Verksamheten bestämmer vem som ansvarar för varje process och/eller varje aktivitet i verksamheten, kan lägga till egna processer och även ändra/lägga till eller ta bort aktiviteter i processen. Verksamheten kan också lägga till skriftliga rutiner för varje aktivitet.

I steg två läggs de uppdrag ni ansvarar för in. Varje uppdrag formas i samarbete med uppdragsgivaren och eventuell legal företrädare. Till hjälp för att forma uppdraget finns flera mallar och formulär, t ex formulär för genomförandeplan och målbeskrivning samt en mall för uppgiftsfördelning mellan god man och verksamheten. Utifrån uppdragsgivarens önskemål om assistansens utformning skapas de dagliga rutiner och/eller arbetsbeskrivningar som assistenterna ska följa. Om uppdragsgivaren har full autonomi och inte vill ha stöd att uforma sin dagliga assistans kan även det tydliggöras.

De anställda som ska utföra uppdraget får därefter instruktioner via appen i sin smartphone, surfplatta eller laptop. För varje uppdrag tydliggörs dag för dag vad som ska utföras och assistenten kan dokumentera eventuella avvikelser från arbetsbeskrivningen med en enkel knapptryckning.

Genom den helt unika och individuella kundanpassningen gör vi det möjligt att utföra uppdraget precis som kunden, den som är i behov av stöd och service, önskar. ”Onödig” dokumentation faller bort och kunden kan känna sig trygg i att bara det man har överenskommit dokumenteras om det fallerar.

Anordnaren använder avvikelserna för att göra uppföljningar både över det enskilda uppdraget men också av kvalitetsledningssystemet.

Vinsterna med appen är av både organisatorisk och mänsklig natur där vi ser båda som lika viktiga.